Privacy beleid

 

Privacy beleid

Senszo hecht veel waarde aan de bescherming uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Senszo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Senszo zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover kun u altijd contact met ons opnemen, via mail info@senszo.nl of telefonisch 055-5333554.

Verwerking van persoonsgegevens van hulpverleners

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Senszo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Senszo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door:

 • NAW
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Opleidingsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Senszo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Senszo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

 • Om de afgesproken zorg en ondersteuning optimaal te kunnen bieden;
 • medische gegevens (als dit van invloed is op de begeleiding die wij bieden);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verankerd in de WLZ wetgeving
 • En de zorgovereenkomst die wij met de cliënten  hebben afgesloten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Senszo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • BSN
 • Gegevens belangenbehartiger
 • Medische gegevens
 • Contact gegevens huisarts.

Uw persoonsgegevens worden door Senszo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(-en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna nog maximaal 20 jaar in het digitale dossier.
 • Als wij deze persoonsgegevens niet ontvangen  kunnen wij niet de zorg en ondersteuning bieden die nodig is of declareren.

 

Verwerking van persoonsgegevens van stakeholdercontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van, stakeholdercontacten en/of geïnteresseerde worden door Senszo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(-en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op Social Media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Senszo de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Senszo opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Zonder uw toestemming versterken wij geen gegevens over u aan derden.

Wanneer derden van ons de opdracht krijgen om persoonsgegeven te verwerken sluiten wij met deze partij een verwerkers overeenkomst af waarin de beveiliging van de gegevens wordt gegarandeerd.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Senszo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Senszo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij gebruiken inloggegevens voor toegang op onze computersystemen;
 • Onze computers zijn uitgerust met automatische beveiligings updates en actuele antivirus programma’s
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u gebruik willen maken van een van deze rechten dan kunt u een email sturen naar info@senszo.nl

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op. Via mail info@senszo.nl of telefonisch 055-5333554.